Forretningsbetingelser

  1. Følgende skal oplyses og medbringes for at du kan leje en bil hos Be Om Bil Biludlejning.
   • Gyldigt kørekort
   • Sygesikringsbevis
   • Betalingskort
   Over 21 år

 

 1. Hvordan betaler jeg?
  Hvis du booker bilen mere end 48 timer før afhentningstidspunkt, betales efter eget valg enten 100% eller 25% + afbestillingstryghed, af lejeprisen ved booking og det resterende beløb ved afhentning af bilen. Booker du inden for 48 timer før afhentningstidspunktet, betales hele beløbet ved bookingen.
  • Ved underskrift af lejekontrakten accepterer kortholder at udlejeren jfr. gældende lovgivning kan efterdebitere eller ændre transaktionsbeløbet.
  • Udlejeren kan efterdebitere eller ændre beløb, der vedrører brændstof, ekstra kilometer, selvrisiko ved skader, billeje, parkerings-/færdselsafgifter og andre beløb der vedrører lejen.

 2. Kan jeg annullere min bestilling? 
  • Ved afbestilling med afbestillingstryghed
  Har du tilkøbt afbestillingstryghed er det muligt at afbestille bilen op til 1 time før afhentningstidspunktet, og kun betale 25% af lejeprisen samt afbestillingstryghedsgebyret. Hvis afbestillingen sker indenfor 24 timer før afhentningstidspunktet, skal du fremvise en lovlig grund, fx lægeerklæring og udfylde sygeformularen som kan fremsendes via vores kundeservice. 
  • Ved afbestilling uden afbestillingstryghed
  Har du ikke tilkøbt en afbestillingstryghed ved booking, og afbestillingen sker indenfor 7 døgn før afhentningstidspunktet, har Be Om Bil ret til at opkræve den totale lejepris.Sker afbestillingen før 7 døgn inden afhentning, skal du kun betale 25% af lejeprisen. Ved spørgsmål eller afbestilling bedes du kontakte os på tlf 40542032.

 3. Depositum
  Betaler du med kreditkort ved booking så tager vi ikke depositum. Derfor anbefaler vi naturligvis at du ved booking betaler med kreditkort. Hvis du betaler med debetkort, bliver der opkrævet et depositum.

 4. Hos Be Om Bil kan du vælge følgende former for leje:
  • Almindelig dagsudlejning
  • Bilabonnement (+28 dage)

 5. Bilabonnement
  Bilabonnement aktiveres kun ved billeje på +28 dage fra bookingens start. Eventuelle gratis lejedage medregnes ikke.

 6. Autostole, selepuder og barnepuder er tilgængelige mod et gebyr. Udlejer er ikke ansvarlig for korrekt montering af disse.

 7. Du skal afhente lejebilen til den aftalte tid. Manglende afhentning giver Be Om Bil ret til at opkræve den totale lejepris. 

 8. Aflevering skal ske til den aftalte tid. Ved forsinket eller manglende aflevering uden forudgående aftale, vil bilen efter 4 timer blive meldt stjålet, og du vil blive opkrævet gebyrer herfor.

 9. Be Om Bil er ikke ansvarlig for personer eller bagage der transporteres i de lejede biler. Be Om Bil er ikke ansvarlig for nogen former for indirekte tab.

 10. Af sikkerhedsmæssige grunde er det forbudt at transportere farligt gods i de lejede biler.

 11. Ved forsinket aflevering bærer Be Om Bil intet ansvar for lejerens forsinkelser i rejseplanerne. Der ydes ingen former for kompensation herfor.

 12. Undgå gebyrer i forbindelse med din billeje:
  • Aflevér bilen til den fastsatte tid og i samme stand som ved modtagelsen
  • Husk at påfylde brændstof efter aftale med udlejer
  • Betal udstedte parkerings- og færdselsafgifter mm. 
  Dyr og rygning er forbudt alle i biler.

 13. Kampagnekoder
  • Kampagnekoder kan ikke kombineres med andre kampagnekoder
  • Kampagnekoder, kan ikke benyttes ved bilabonnement

 14. Når du skal køre til udlandet, skal du tilføje udlandsforsikring ved booking. Forhør udlejer omkring udlandskørsel. 

 15. Enhver tvist og ethvert krav, der opstår i relation til en lejeaftale skal afgøres efter dansk ret.

 16. Ovenstående betingelser opdateres løbende. Be Om Bil tager forbehold for eventuelle fejl, ændringer, pris- og afgiftsforhøjelser samt restriktioner, der kan pålægges af Be Om Bil eller myndigheder.

 17. Be Om Bil modtager gerne både ris og ros fra vores kunder, da vi betragter dialogen med vores kunder som en mulighed for at gøre vores service endnu bedre. Send gerne ris og ros på info@beombil.dk.

 

Forsikringsbetingelser

 1. Forsikringen dækker lejeren eller evt. medlejere som angivet i lejekontrakten.

 2. Ved enhver skade, skal lejer straks give udlejeren meddelelse herom. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om den indtrufne skade. Lejer må ikke uden udlejers samtykke træffe aftale om betaling af erstatning eller udførelse af reparation.

 3. Lejer har ved enhver skade en selvrisiko på op til 15.000 kr. medmindre det fremgår af lejekontrakten, at forsikringen er tegnet med et lavere selvrisikobeløb.

 4. Forsikringen dækker den sikredes erstatningsansvar ved brug af lejebilen som køretøj med de summer, der er fastsat i færdselsloven.

 5. Forsikringen dækker, bortset fra nedennævnte tilfælde, enhver skade, der påføres det forsikrede køretøj samt tab af køretøjet ved tyveri. Dækningen omfatter, udover selve køretøjet, desuden fastmonteret tilbehør installeret af køretøjets ejer.

 6. Forsikringen dækker ikke:
  • Ansvar for transporteret gods
  • Kørsel uden for Europa
  • Skader på førerens person eller ting 
  • Skader som følge af jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder samt udløsning af atomenergi
  • Skader opstået, når køretøjet anvendes i strid med justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører samt i situationer hvor lejeren har ført udlejningskøretøjet i strid med lejekontraktens bestemmelser
   Skader der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. Udlejer har regres mod enhver, der efter færdselslovens §104 er ansvarlig for skade, og som har forvoldt denne med forsæt.
  • Skader på telefonanlæg såvel faste som bærbare samt udstyr hertil. 
  • Skader der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele. Sådanne skader omfattes dog af kaskoforsikringen, hvis den er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri eller hærværk. 
  • Skader forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed, jfr. forsikringsaftalelovens §18. 
  • Skader der måtte være indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde gyldigt kørekort eller ikke er anført på lejekontrakten som lejer eller medlejer. 
  • Skader der er sket fordi bilens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. forsikringsaftalelovens §20.
  • Skader opstået ved at køretøjet er blevet ført i strid med lejekontraktens bestemmelser herom. Har udlejer måttet betale en skade, der ikke er omfattet af forsikringen, har udlejningsselskabet regres for de afholdte udgifter.
  • Afsavnsstab.

 

Lejebetingelser

 1. Lejebilen skal tilbageleveres til udlejers plads til den fastsatte tid, og i samme stand som ved udlevering. Kontrakten kan kun forlænges af udlejer, og lejeren er erstatningspligtig for tab ved overskridelse af afleveringstidspunktet. Afleveres køretøjet udenfor normal åbningstid, vil dette altid være på lejers ansvar. Undladelse af at aflevere køretøjet til aftalt tid falder under straffelovens §293. 

 2. For at undgå unødig opkrævning af selvrisiko, bør lejer straks ved afhentning oplyse udlejer om eventuelle mangler eller skader.

 3. Køretøjet må ikke benyttes:
  • Til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte 
  • Køretøjet må ikke benyttes til at trække eller slæbe et andet køretøj, herunder påhængsvogne af enhver art, medmindre andet er aftalt med udlejer.
  • Til motorsportsarrangementer, til kørekursus, på motorbane eller lignende.
  • Til entreprenørkørsel eller til formål som medfører større mekanisk slid, behov for rensning eller ekstra rengøring efter brug
  • Af personer, som er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin
  • Af personer, som ikke er påført lejekontrakten 
  • Til kørsel på genbrugspladser uden aftale med udlejer

 4. Benyttes køretøjet til uansvarlig kørsel jf. pkt. 3 eller hvis færdselsloven ikke er overholdt, vil det til enhver tid være lejerens ansvar at erstatte den fulde skade.

 5. Lejeren anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar for at betale:
  • De aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter og skatter efter gældende lovgivning
  • Gebyrer for eventuel levering og afhentning af lejer eller køretøj
  • Alle bøder og rets omkostninger i forbindelse med parkerings-/færdsels- eller andre lovovertrædelser, som pålægges køretøjet under lejekontraktens gyldighedstid
  • Advokatsalærer, påløbne inkassosalærer mm, som påføres udlejer 
  • Udlejerens udgifter til i forbindelse med reparation af skade på køretøjet

 6. Lejeren forpligter sig til ved skader at oplyse navn og adresse på de implicerede parter samt på eventuelle vidner. Derudover forpligter lejeren sig til hurtigst muligt at kontakte udlejningsafdelingen og tilstille en udførlig beskrivelse af uheldet.

 7. Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar på enhver genstand, som lejeren eller andre måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i køretøjet.

 8. Udlejeren har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejeren ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf.

 9. Lejer er bekendt med at det lejede køretøj kan være udstyret med GPS tracking, der giver udlejer mulighed for til en hver tid at kunne lokalisere køretøjets position. Oplysninger indhentet via GPS kan bruges af udlejer, samt udleveres til tredje part herunder forsikringsselskaber og politimyndigheder.     

 10. Ved uansvarlig brug, såsom kørsel med manglende olie/vand eller hærværk og misbrug af det lejede køretøj, vil det til enhver tid være lejerens ansvar at erstatte den fulde skade.

 11. Når lejer køber ekstra kilometer på forskud, er lejer ikke berettiget til at få kompensation for ubrugte kilometer. Dette gælder også når lejer ikke bruger de kilometer der måtte være inkluderet i lejen.                                                                               
 12. Biludlejning / minileasing / bilabonnement er iflg. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2 nr. 12. undtaget lov om fortrydelsesret.     
 13. Lov om vandvidskørsel (L127) Færdselsloven §117 – Lejer accepterer at være fuldt erstatningsansvarlig overfor udlejer på det lånte/lejede køretøjs værdi plus renter, samt. administrationsomkostninger, hvis lejer eller andre førere under lejeperioden, overtræder lov om vanvidskørsel (L127 – Færdselsloven §127). Lejer skal erklære på tro- og love, at lejeren eller andre førere under lejeperioden, ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel eller grovere forseelser af færdselsloven, fx gentagne forseelser, forseelser der har resulteret i frakendelse af kørekortet eller givet fald fængselsstraf.                             
 14. Lejer skal erklære på tro og love, aldrig tidligere er blevet straffet for følgende overtrædelser (vanvidskørsel): • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 241, 2. pkt.),  Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 249, 2. pkt.), • Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed (straffelovens § 252, stk. 1), • Særlig hensynsløs kørsel (færdselslovens § 118, stk. 10), • Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km i timen (færdselslovens § 118, stk. 11, nr. 3), • Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover, (færdselsloven § 118, stk. 11, nr. 2) • Spirituskørsel med en promille over 2,00 (færdselslovens § 133 a, stk. 2).